• Sibiu, Calea Dumbravii nr 135
  • 0745633772

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


CINE SUNTEM

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC SIBIU NEW REAL ESTATE SRL  (SNRE) cu sediul în Munc.Sibiu, str.Calea Dumbravii,  nr. 133-135, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu sub nr.J32/303/2016, cui 35715555 în calitate de proprietar al bazei de date a site-ului www.apartamentenoisibiu.ro Prin urmare, SNRE urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale utilizatorilor https://apartamentenoisibiu. Prin informații personale se înțeleg orice informații privind o persoană fizică idetificată sau identificabilă.

Proprietarul site-ului este societatea SC REAL SOFT INVEST SRL, cu sediul în Sibiu, Str. Pedagogilor, nr. 22, județul Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J32/1092/2013, CUI32595470.

BAZA LEGALĂ

Conform cerințelor Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SNRE are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

CE DATE COLECTĂM

Datele dumneavoastră cu caracter personal care le colectăm sunt următoarele:

  • nume, prenume, numărul de telefon, e-mail – prin formularul de trimitere oferte/cereri
  • nume, email – prin formularul de contact

 

SCOPUL COLECTĂRII

 

Scopul colectării datelor cu caracter personal furnizate voluntar prin trimiterea unei solicitari pe site sau furnizate pe orice alta cale pusa sa dispozitie prin această pagină de internet îl reprezintă:

  1. efectuarea demersurilor inaintea incheierii unui contract, la solicitarea dumneavoastra si ulterior in vederea executarii obligatiilor contractuale;
  2. pentru a va putea raspunde intrebarilor adresate prin formularul de contact;
  3. pentru protejarea intereselor legitime ale societatii;
  4. pentru scopuri statistice ce nu implica crearea de profiluri individuale

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

 

  1. Temeiul juridic al prelucrărilor are la bază: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de intermediere sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului de intermediere
  2. consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru scopurile enumerate mai sus la lit.2.
  3. obligațiile legale care incumbă în sarcina SNRE ca urmare a operațiunilor prin aceasta pagină de internet sau contractului de intermediere

 

Interesul legitim urmărit de SNRE este acela de a proteja confidențialitatea informațiilor transmise utilizatorilor site-ului, de a-si promova produsele și serviciile precum și de a respecta obligațiile care incumbă societății în raport cu autoritățile statului și legislația în vigoare.

Refuzul dvs. de a ne furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea efectuarii demersurilor in vederea incheierii unui contract si publicarii anuntului pe site, imposibilitatea trimiterii unui raspuns la solicitarile dumneavoastră, precum și ștergerea din evidențele noastre a tuturor datelor dumneavoastră personale.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Prin acceptarea prezentei Politici privind datele personale, utilizatorul declară că este de acord ca datele sale personale să fie incluse în baza noastră de date și își dă în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate să fie stocate, utilizate și prelucrate de către SNRE și colaboratorii/afiliații săi (agentii imobiliare partenere), dar și să fie cedate/transferate afiliaților săi precum și altor entități din țară, din afara României, din state membre UE sau din afara UE. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecție al datelor în statele respective, fie către, entități care oferă garanții de securitate adecvate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate de acest transfer.

CĂT TIMP SUNT STOCATE

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit certințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Informațiile privind datele cu caracter personal pot fi dezvăluite către Poliție, Parchet, instanțele de judecată și altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitării acestora și în limitele prevăzute de lege.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea, completarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevazute de lege precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să vă oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul acestei secțiuni,  vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Sibiu, strada Calea Dumbravii, nr. 133-135, la care vi se va răspunde în același mod, în termen de 30 de zile de la primirea cererii. SNRE vă poate răspunde și în format electronic, în cazul în care ați solicitat acest lucru prin cererea trimisă în condițiile menționate mai sus.

 Informațiile furnizate, precum și orice comunicări și măsuri luate în exercitarea de către dumneavoastră a drepturilor de mai sus, vă sunt oferite gratuit de SNRE. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dumneavoastră sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv,SNRE poate (i) fie să perceapă o taxa, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurii solicitate, fie (ii) să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care v-ați exprimat anterior consimțământul pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în vederea primirii de newsletter-uri, vă puteți dezabona de la newsletter prin selectarea opțiunii ”unsubscribe from this list” din cuprinsul newsletter-ului..

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SNRE nu își asumă nicio responsabilitate. Deasemenea, vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil, dar SNRE depune toate eforturile în vederea asigurării securității și confidențialității informațiilor furnizate de dumneavoastră.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care SNRE v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Vă mulțumim!